به نام خدا 

پرشىن بلاگ را باز مىکنم .

 

شاىد اىن ىعنى که دوست دارم دوباره بنوىسم ...

اما متفاوت تر از قبل ...

شاىد اىن بار راحت تر و مستقىم تر بنوىسم کارى که هىچ وقت انجامش ندادم 

/ 0 نظر / 72 بازدید