شکلات

                                    49.gifبه نام خدا 49.gif

سلام دوستان 08.gif

خوبید ؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه 31.gif

امروز میخوام یه داستان کوتاه به اسم شکلات 16.gif رو بنویسم 05.gif

امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید . 49.gif

                                          08.gifشکلات 08.gif

عسل  شکلات خیلی دوست دارد 15.gif او فقط یک شکلات دارد 17.gif

که دلش نمیخواهد انرا بخورد .

چون تمام میشود 21.gif عسل شکلاتش را توی باغچه می کارد 13.gif03.gif

او فکر میکند حتما یک درخت شکلات سبز میشود 04.gif که  شاخه هایش

پر از شکلا ت هست . 25.gif

او نمیداند چیزهایی مثل شکلات هرگز سبز نمی شوند .

بلکه دانه هایی مثل : (دانه گندم و لوبیا ) هستند که اگر کاشته شوند

سبز می شوند 05.gif

روز ها گذشتند اما ........ اما از درخت شکلات خبری نشد که نشد 02.gif

عسل تصمیم گرفته است که شکلاتش را از توی خاک در بیاورد . 04.gif

ولی از شکلات فقط کاغذش مانده !  02.gif02.gif

مورچه های ناقلا شکلات را خورده و کاغذش را جا گذاشته اند 17.gif04.gif

تا اپ بعدی 27.gif

/ 39 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
zigo

خيلی داستانت با حال بود. راستش سبک نوشتت يه جوری بود بچگونه ميزد خيلی حال کردم. الحق که فسقلی هستی

پسته

سلام گلم. داستانت خیلی ناز بود. مثه خودت

پرهام

سلام پريسا چطوری خوبی چيکار می کنی من اپ هستم البته اپم ادامه تاريخ رياضی است چرا دیگه تو وبلاگت چیزی نمی زاری خیلی وقته اپ نکردی خوبمن لگویم را تغییر دادم و یک لگوی متحرک برای وبلاگم اماده کردم این یکی رو هم خودم ساختم اما یکم برام سخت بود اما خوب یاد گرفتم تا حدودی بلدم خوب چیکار می کنی ها

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´مینــــــا کوچولو´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´آپ کــــــــرده ´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶

گل يخ

سلام دوست گلم با ماه امیر عرب به روز هستم . خوشحال میشم یه سر بیایید..[بدرود]

گل يخ

نکنه داری دست وپای مدرسه جمع می کنی که نيستی عزيزم ؟؟!! روزه هم می گيری ؟

مهدی

سلام گلم صبح بخير خوبی؟ اپيدم.

اباجی

سلام عزیزم خوبی ؟ چرا اپ نمیکنی ؟ من همیشه منتظر اپهای قشنگ و جالبت هستم فعلا بای

حامد

دلها به یاد عشق میتپد. عشق برای محبت . محبت برای دوست . پس سلام من به عشق....... ممنون که به کلبه فقیرانه پا گذاشتید گلیم آن خانه هنوز به یاد شماست