کاج های زیادی بلند...

کاج های زیادی بلند..

زاغ های زیادی سیاه...

آسمان به اندازه آبی...

سنگچین ها ، تماشا ، تجرد ...

کوچه باغ فرا رفته تا هیچ ...

ناودان مزین به گنجشک ..

آفتاب صریح ، خاک خشنود ...

پارچه های نمدی قلب

/ 0 نظر / 45 بازدید